Ruska-love

85 tekstów – auto­rem jest Rus­ka-lo­ve.

Gdy­bym była x mógłbyś wy­liczyć ze mnie deltę. Ale nie jes­tem ... 

myśl • 27 maja 2017, 21:10

Nie jes­teś w sta­nie przej­rzeć człowieka od początku. Każdy jest pląta­niną ni­ci, które nie da się szyb­ko rozplątać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 kwietnia 2017, 00:05

Każde­go dnia próbuj się tak połączyć, abyś cały dzień świecił! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 kwietnia 2017, 00:02

Wnik­nij tak głębo­ko, aż zle­jesz się w całość 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 marca 2017, 19:39

Ktoś (3)

Do­jechałam do pra­cy, ale nie mogłam się na niczym sku­pić. Te­lefo­ny buczały jak sy­reny straży pożar­nej. Myślałam, że pęknie mi głowa. Szef na­wet coś do mnie mówił, ale nie wiem o czym. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 2 marca 2016, 18:11

Długo­let­nie wycze­kiwa­nie nag­ro­dy, poz­wa­la do­cenić jej war­tość, bo skry­wa nie tyl­ko pracę, ale i wytrwałość.

Leonar­do Di­Cap­rio z Os­ca­rem :) 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 29 lutego 2016, 20:37

Mój oso­bis­ty de­fetyzm : roz­mo­wa z ludźmi w urzędach 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 września 2015, 12:50

Spadająca gwiazda... (4)

Obudziłam się w łóżku szpi­tal­nym. Na początku nie wie­działam gdzie jes­tem, lecz po pier­wszych ob­serwac­jach, wys­nułam wniosek, iż białe ściany, łóżko, kroplówka i mnóstwo urządzeń wska­zuje na szpi­tal. Jednoznacznie...

Leżałam nierucho­mo i zastanawiałam [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 21 września 2015, 19:25

Spadająca gwiazda... (3)

Zam­knęłam drzwi i pog­nałam do sa­mocho­du. Mu­siałam przed spot­ka­niem z narzeczo­nym załat­wić sprawę na uni­wer­sy­tecie. Od paździer­ni­ka miałam zacząć stu­diować me­dycynę, jed­nak nie po­wie­działabym, iż chciałam zos­tać chi­rur­giem jak mój ta­ta. Miałam [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 18 września 2015, 23:24

Ktoś (2)

Szyb­ko wy­co­fałam sa­mocho­dem i ...
o mały włos nie spo­wodo­wałabym wy­padek. W tym mo­men­cie czułam ulgę, ale zo­baczyłam całe mo­je życie jak w ja­kimś fil­mie. Sie­działam prze­rażona w fo­telu i nie zauważyłam nawet, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 11 lutego 2015, 21:21

Ruska-love

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ruska-love

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

27 maja 2017, 21:18Ruska-love sko­men­to­wał tek­st Cztery ściany to pod­sta­wa [...]

16 kwietnia 2017, 17:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie jes­teś w sta­nie [...]

8 kwietnia 2017, 16:19LiaMort sko­men­to­wał tek­st Każdego dnia próbuj się [...]

8 kwietnia 2017, 13:12Ruska-love sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi, myśle­nie trudzi.  

8 kwietnia 2017, 10:46natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Każdego dnia próbuj się [...]

8 kwietnia 2017, 09:18Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Każdego dnia próbuj się [...]

8 kwietnia 2017, 00:09Ruska-love sko­men­to­wał tek­st Niektóre myśli są tak [...]

8 kwietnia 2017, 00:06Ruska-love sko­men­to­wał tek­st Puszczają się ner­wy, gdy [...]

22 marca 2017, 07:03natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wniknij tak głębo­ko, aż [...]

21 marca 2017, 19:49Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Wniknij tak głębo­ko, aż [...]